ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WWW.BRUNAVELDHOVEN.NL

Inhoudsopgave:

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2: offertes en aanbiedingen
Artikel 3: prijzen
Artikel 4: bedenktijd
Artikel 5: levertijden
Artikel 6: levering en risico
Artikel 7: reclames
Artikel 8: betaling
Artikel 9: eigendomsvoorbehoud
Artikel 10: aansprakelijkheid
Artikel 11: overmacht
Artikel 12: opschorting en ontbinding
Artikel 13: gegevens verstrekken door wederpartij
Artikel 14: toepasselijk recht en geschil beslechting
Artikel 15: Slotbepalingen

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze algemene vooraarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten en/of overige verbintenissen van Bruna Veldhoven.nl (in deze voorwaarden
nader te noemen “Bruna Veldhoven”) met derden (in deze voorwaarden nader te noemen: “de wederpartij”).
1.2. Bedingen, waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover deze door Bruna Veldhoven schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alleen voor de
aanbieding, bestelling of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
1.3. Inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij gelden niet, voor zover zij strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.
1.4. Het nalaten van Bruna Veldhoven om niet altijd de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen, laat haar recht om zich alsnog op de naleving van de voorwaarden te beroepen,
geheel onverlet.

Artikel 2: offertes en aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen door of namens van Bruna Veldhoven gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Bruna Veldhoven heeft te allen tijde het recht een
aanbieding te herroepen of te wijzigen.
2.2. Iedere aanbieding van Bruna Veldhoven vervalt van rechtswege op het moment waarop de bij de aanbieding gestelde aanvaardingstermijn verstrijkt, indien ten aanzien van
wederpartij het faillissement of een surseance van betaling wordt uitgesproken, alsmede op het moment waarop wederpartij een tegenaanbod doet.
2.3. Bruna Veldhoven is eerst gebonden aan een opdracht, nadat de opdracht door Bruna Veldhoven is aanvaard. De wederpartij is door zijn enkele opdracht – mondeling of schriftelijk – gebonden.
2.4. Iedere aansprakelijkheid van Bruna Veldhoven wegens het afbreken van onderhandelingen of het herroepen of wijzigen van een aanbieding is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: prijzen
3.1. Alle prijzen en tarieven van Bruna Veldhoven zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere van overheidswege verplichte heffingen.
3.2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering van het product stijgen, is
de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen nadat Bruna Veldhoven de prijsverhoging aan de wederpartij kenbaar heeft
gemaakt.

Artikel 4: bedenktijd
4.1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van de zaak heeft de wederpartij het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.
4.2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 kan Bruna Veldhoven, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de wederpartij geen
vergoeding in rekening brengen.
4.3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 heeft de wederpartij recht op kostenloze teruggave van het door hem aan Bruna Veldhoven reeds betaalde bedrag. De teruggave zal
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4.4. De wederpartij kan zich niet op ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, beroepen indien de koop:
– zaken betreft waarvan de prijs gebonden is aan de schommeling op de financiële markt, waarop Bruna Veldhoven geen invloed heeft;
– zaken betreft die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de wederpartij;
– zaken betreft die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– zaken betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– kranten en/of tijdschriften betreft.
4.5. De wederpartij dient het beroep op ontbinding per aangetekende post aan Bruna Veldhoven te doen binnen de hierboven genoemde termijn van 14 dagen. Bruna Veldhoven zal de wederpartij op
dat moment inlichten over de procedure voor teruggave van de bestelling (te denken valt aan het nummer van teruggave, te denken valt aan de verzendvorm en de
bezorgadressen).

Artikel 5: levertijden
5.1. De levertijd wordt door Bruna Veldhoven (op de website) zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Zij gelden slechts als indicatie.
Bruna Veldhoven spant zich in om binnen de aangegeven tijd, doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling, te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreek en onmiddellijk vervolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Bruna Veldhoven.
5.3. Indien sprake is van consumentenkoop en de zaken niet binnen 30 dagen na bestelling zijn geleverd, kan de wederpartij (zijnde een consument) de koop onmiddellijk
ongedaan maken.
5.4. Indien de wederpartij niet als consument gekwalificeerd kan worden, kan de overeenkomst niet worden ontbonden of geannuleerd, evenmin kan de ontvangst en/of betaling
van de zaken worden geweigerd wegens overschrijding van de levertijd, tenzij de overschrijding van de levertijd meer dan het dubbele is van de opgegeven levertijd en mits
Bruna Veldhoven eerst ter zake schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn (van tenminste 14 dagen) heeft gekregen om alsnog te leveren.

Artikel 6: levering en risico
6.1. Levering geschiedt door toezending van de bestelde zaken aan het door de wederpartij opgegeven adres. Indien het opgegeven adres na bestelling wordt gewijzigd, kan dit
kosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6.2. Het risico van de zaak komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aflevering van de zaak op de plaats van bestemming. De wederpartij is verplicht mee
te werken aan de aflevering van de zaak. Bij niet-nakoming daarvan is de wederpartij de koopprijs verschuldigd, alsmede aansprakelijk voor de kosten en de overige door
Bruna Veldhoven geleden schade.
6.3. Bruna Veldhoven is gerechtigd om de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
6.4. Bruna Veldhoven is te allen tijden bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de bestelde zaken niet beschikbaar zijn. De wederpartij wordt ommegaand op de hoogte gesteld van
de ontbinding van de overeenkomst. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, zal deze betaling zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, ongedaan
worden gemaakt.

Artikel 7: reclames
7.1. De wederpartij is verplicht de door Bruna Veldhoven geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen van de
overeengekomen hoeveelheid en/of hoedanigheid van de zaken en eventuele transportschade, alsmede eventuele (andere zichtbare gebreken), dient de wederpartij binnen
5 werkdagen na aflevering aan Bruna Veldhoven te melden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of
schadevergoeding.
7.2. Bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken, is de wederpartij verplicht Bruna Veldhoven hiervan binnen 5 werkdagen nadat het gebrek werd
ontdekt door de wederpartij dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan Bruna Veldhoven mede te delen onder opgave van de aard en het aantal van de gebreken c.q.
tekortkomingen, op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

Artikel 8: betaling
8.1. Betaling dient te geschieden door overboeking op een door Bruna Veldhoven aan te wijzen bankrekening, een en ander uitsluitend ter keuze van Bruna Veldhoven.
8.2. Betaling dient vooraf te geschieden. Levering vindt pas plaats na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3. De wederpartij zal alle verschuldigde bedragen zonder aftrek, korting of schuldcompensatie binnen de overeengekomen termijn betalen. Indien wederpartij met betaling van
een termijn in gebreke blijft, is Bruna Veldhoven gerechtigd de levering te stoppen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het
recht van Bruna Veldhoven op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
8.4. In geen geval zal wederpartij wegens een vermeende tegenvordering op Bruna Veldhoven zijn betalingsverplichtingen jegens Bruna Veldhoven mogen opschorten of blokkeren, daaronder
begrepen het ten laste van Bruna Veldhoven doen leggen van beslag onder zichzelf.
8.5. Over elke niet tijdig verrichte betaling is wederpartij een direct opeisbare rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
8.6. Indien wederpartij na schriftelijke sommatie nalatig blijft zijn verplichting tot betaling na te komen, zal Bruna Veldhoven de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval de
wederpartij aan Bruna Veldhoven de buitengerechtelijke incassokosten, onder andere doch niet bestaande uit doch niet beperkt tot incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke vergoeding minimaal 15% van het verschuldigde bedrag bedragen, met een minimum van € 250,–. Indien de transactie een
consumentenkoop betreft zal Bruna Veldhoven de Wet Incassokosten toepassen.
8.7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van Bruna Veldhoven daartoe aanleiding geeft, is Bruna Veldhoven gerechtigd van de wederpartij te
verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bruna Veldhoven te bepalen vorm, teneinde de betaling van al dan niet toekomstige geldschulden te
waarborgen. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Bruna Veldhoven gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
overeenkomst door opzegging met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud
9.1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Bruna Veldhoven geleverde zaken. Bruna Veldhoven behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor
totdat de (koop)prijs daarvan geheel is voldaan.
9.2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens Bruna Veldhoven, is Bruna Veldhoven gerechtigd de aan haar toebehorende
zaken, voor rekening van de wederpartij, terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, en
machtigt Bruna Veldhoven onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.
9.3. Het is de wederpartij niet toegestaan om de geleverde zaken te verpanden dan wel aan een derde enig zekerheids- of gebruikrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom
van die zaken niet van Bruna Veldhoven op de wederpartij is overgegaan.

Artikel 10: aansprakelijkheid
10.1. Aansprakelijkheid van Bruna Veldhoven is in alle gevallen uitgesloten indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bruna Veldhoven.
10.2. Indien artikel 10.1 om welke reden dan ook buiten toepassing zal zijn, is Bruna Veldhoven, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor door de
wederpartij geleden schaden indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien Bruna Veldhoven in dat geval gehouden
is de schade aan de wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door verzekeraar van Bruna Veldhoven gedane uitkering te
vermeerderen met het door Bruna Veldhoven verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.
10.3. Indien geen sprake is van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien deze, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bruna Veldhoven
in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag.
10.4. Bruna Veldhoven heeft evenwel het recht, naar haar keuze, in een zodanig gevallen van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 en 10.3, om soort gelijke zaken kosteloos opnieuw
te leveren, in plaats van het betalen van schadevergoeding.
10.5. Bruna Veldhoven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder wordt begrepen, maar welke niet is beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiende
uit of verbandhoudende met en het niet kunnen realiseren van levertijden zoals bedoeld in artikel 6.
10.6. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Bruna Veldhoven, voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbaar) tekortkoming of onrechtmatige daad van Bruna Veldhoven jegens de
wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt de verloop van 12 maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij Bruna Veldhoven heeft gereclameerd.
10.7. Indien de wederpartij dient te worden gekwalificeerd als een consument, zijn op de koop de dwingendrechtelijke bepalingen uit boek 7 van het burgerlijk wetboek van
toepassing.

Artikel 11: overmacht
11.1. Indien Bruna Veldhoven tekort schiet in de nakoming van een verplichting jegens de wederpartij, kan dit Bruna Veldhoven niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van een
omstandigheid die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien dan wel een omstandigheid die buiten haar invloedsfeer ligt.
11.2. In een dergelijk geval van overmacht is Bruna Veldhoven gerechtigd haar (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt dan wel de overeenkomst te
ontbinden. In geval van overmacht is Bruna Veldhoven nimmer tot schadevergoeding verplicht.
11.3. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, molest, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet
beschikbaar zijn van vervoer, brand, stakingen of andere werkonderbrekingen en het geval dat leveranciers van Bruna Veldhoven in gebrek blijven met de aflevering.

Artikel 12: opschorting en ontbinding
12.1. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van Bruna Veldhoven, uit welke naam en uit welke hoofde
ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.
12.2. Bruna Veldhoven kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in het geval:
1. van een tekortkoming en de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt:
2. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
3. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
12.3. In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de wederpartij aan Bruna Veldhoven verschuldigd is, ter stond volledig op eisbaar zijn,
onverminderd het recht van Bruna Veldhoven op volledige schadevergoeding.
12.4. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Bruna Veldhoven wordt aanvaard, is de wederpartij ter zake schadevergoeding aan Bruna Veldhoven een bedrag
verschuldigd dat gelijk is aan de tot op dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25 % over het resterende bedrag van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 13: gegevens verstrekken door wederpartij
13.1. De wederpartij dient Bruna Veldhoven in kennis te stellen van naam en achternaam, sofinummer, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer en e-mailadres. Zolang deze informatie
niet is verstrekt, is geen sprake van een koopovereenkomst.
13.2. Alle verstrekte gegevens zullen door Bruna Veldhoven zorgvuldig worden behandeld een en ander met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschil beslechting
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die daaruit
voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Eventuele geschillen tussen Bruna Veldhoven en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, een en ander met inachtneming van de
bevoegdheid van de sector Kanton.

Artikel 15: Slotbepalingen
15.1. Bruna Veldhoven is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Bruna Veldhoven aangekondigde tijdstip. Bruna Veldhoven zal de
gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.
15.2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buitenwerking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende
beding tot nader overleg en nader onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De
overige bepalingen blijven volledig van toepassing.